Get Adobe Flash player

แผนกวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายสมคิด สันวิลาศ

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

     

  

นายครรชิต  ธาตุศรี

ครูพิเศษสอน

นางสาวเกตุศินี ธิวะโต

ครูพิเศษสอน

นายณัฐพล  มูลมั่น 

ครูพิเศษสอน

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th